T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 
   

 


Bulunduğunuz Yer: İhaleler  >>   İhale ilanları

 ALÇIK KÖYÜ İÇME SUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI İŞİ İHALE İLANI
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

İHALE İLANI

SUR KAYMAKAMLIĞI

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

 

1-1-İdarenin;

a) Adı                                         :  Sur Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

b)Adresi:                                   :  İskenderpşa Mah.İnönü Cad. Şeran    Plaza No:31  K at  4/39    Sur    /DİYARBAKIR

c)Telefon ve Faks Numarası               :   412 223 33 18

2- İhale Konusu İşin

 a) Adı                                                 : Alçık Köyünde 200 metre derinliğinde 12  ¼’’ çapında,  içme suyu amaçlı sondaj kuyusu açılması işi.

  b) İşin Yapılacağı Yer                                    : İlçemize bağlı Alçık Köyünde

 c) İşe Başlama Tarihi ve işin süresi    :Sözleşme imzalanmasından sonraki 5 iş günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak olup işin süresi 15 (Onbeş) takvim günüdür

3- İhalenin

a) Usulü                                              :   Açık İhale                                        

b) Yapılacağı Yer                                 : İskender paşa Mah. İnönü Cad. No :45  Kat:4 Sur Kaymakamlığı  Sosyal Yardımlaşma  ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı  Hizmet Binası kat 4.Toplantı salonu Sur /DİYARBAKIR

c) Son Dosya Verme  Tarih ve Saati    : 08.10.2013 tarihinde saat 13:00’te

 

4) İhaleye katılabilmek için ise ; İstekliler yukarıda belirtilen ihale saatine uygun olarak başvuru dosyalarını ihale komisyonu başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

Başvuru dosyaları aşağıdaki belgeleri içerecektir.

A) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi odası veya Meslek Odası Belgesi

      1- Gerçek kişi olması halinde ihaleye ait yılın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya Meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belge

      2- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu yer Ticaret ve / veya Sanayi odası veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

      3- Ortak girişim olması halinde Ortak girişimi oluşturan Gerçek veya Tüzel kişilerin (A.1) ve (A.2.) deki esaslara göre temin edecekleri belge

B) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi ve imza sirküleri

      1 - Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi

      2 –Tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

      3 –İsteklinin ortak girişim olması halinde şartname ekindeki örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesinin aslı veya Noter tasdikli örneği.

C) İhale dokümanı satın alındığına dair belge( Doküman bedeli yatırıldığına dair makbuz ve dosya alındı belgesi)

D) İhaleye vekaleten katılma halinde , istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

 F) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen teklif mektubu ve geçici teminat mektubu

 H) Şekli ve içeriği standart formlarda belirtilen ortaklık hisse beyanı belgesi.

5– Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler

5.1 – İş Deneyim Belgesi

 İsteklinin , son 15 yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’ i oranında gerçekleştirdiği veya % 50 oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimini gösteren teklif bedelinin % 70 oranından az olmamak üzere ilgili tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin aslı.

       İş ortaklarında , pilot ortağının istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının % 10 unu sağlaması gerekir.

6 – Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

6.1-  Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Sulama suyu temini için sondaj kuyusu tesisi işleridir.

6.2- Benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümleri: Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mezunu olma şartı aranacaktır.

7- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

8- İhale dokümanlarını almak için Sur Köylere Hizmet Götürme Birliği Diyarbakır Halk bankası Merkez  şubesinde bulunan 07000036 nolu hesabına doküman bedeli olan 50,00 TL (Elli TürkLirası) nın yatırılması gerekmektedir.

9- İstekliler tekliflerini anahtar teslim götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu ihale üzerinde kalan istekliyle anahtar teslim götürü bedel  sözleşme düzenlenecektir.

10. İstekliler teklif edecekleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri miktarda idare adına düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya Sur Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Halk Bankası Diyarbakır Merkez şubesinde bulunan 12000024 nolu hesabına yatırıldığına dair banka dekontunun dosyada olması gerekmektedir.

11- İhale konusu işin tamamı yada bir kısmı , alt yüklenicilere yaptırılamaz.

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13- Birlik Kamu ihale Kanununa tabii değildir.

14- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

15- Posta, Telgraf , Faks vb. vasıtalarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 


Bu içerik toplam 110.692 kez gösterildi, Site toplam 498.858 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 9 kişi geziyor.


   SUR KAYMAKAMLIĞI


Aydın ERGÜN
Sur Kaymakamı

Haber ve Duyurular
    
 
  


 

     


   

 

  

                 Adres   :  İnönü Cad.Şeran Plaza Kat 2 No:17 SUR/DİYARBAKIR
                 Telefon :  0 412 2239399